Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

Μετά τις σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης», με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/2/2010 συγχωνεύθηκαν  τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφικοί Σταθμοί», «Α’ ΚΑΠΗ» και «Β’ ΚΑΠΗ» στο νέο  Νομικό  Πρόσωπο  με την επωνυμία:

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ».

Στο νέο Νομικό Πρόσωπο εντάσσεται και η δράση  του «Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».
Σκοπός του «Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Καισαριανής «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» είναι η δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Καισαριανής στον τομέα:

της κοινωνικής μέριμνας, της προστασίας των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, της προσχολικής ηλικίας και της φροντίδας νηπίων και βρεφών, της παιδείας, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και της δια βίου μάθησης, της προαγωγής υγείας, της πρωτοβάθμιας υγείας, της εξυπηρέτησης και της δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ, , της ισότητας των φύλων και της προστασίας των μεταναστών, της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και του περιβάλλοντος.