ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ & ΧΑΛΥΒΑ) ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

672ΞΩΕΨ-0ΦΓ-περιληψη διακηρυξησ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2