Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 177ΟΕ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ)

espd-request-v2